سالن همایش و مجالس

 

 

 

 

در دست احداث می باشد