سرویس اتاق

نوع اتاق/سوئیت ظرفیت نوع تخت طبقه دوم طبقه سوم طبقه چهارم طبقه پنجم مجموع

KING ROOM

(اتاق کینگ)

دو نفر دبل 5 باب 10 باب 10 باب 15 باب 40 باب

TWIN ROOM

(اتاق تویین)

دو نفر سینگل 18 باب 12 باب 12 باب 16 باب 58 باب

TRIPLE ROOM

(اتاق تریپل)

سه نفر سینگل 2 باب 2 باب 2 باب 2 باب 8 باب

DELUXE ROOM

(اتاق دلوکس دو تخته)

2 نفر سینگل/دبل 0 باب 0 باب 6 باب 7 باب 13 باب

TRIPLE DELUXE ROOM

(اتاق دلوکس سه تخته)

3 نفر سینگل 0 باب 0 باب 1 باب 1 باب 2 باب

JUNIOR SUITE

(سوئیت جونیور)

2 نفر دبل 5 باب 6 باب 6 باب 2 باب 19 باب

EXCLUSIVE SUITE

(سوئیت جونیور همراه با خواب مستر)

2 نفر دبل 3 باب 3 باب 3 باب 2 باب 11 باب

سرویس ها

IPTV

صبحانه

اینترنت رایگان

معرفی اتاق

اتاق کینگ

(KING ROOM)

ظرفیت : دو نفر

نوع تخت:دبل

سرویس ها

IPTV

صبحانه

اینترنت رایگان

معرفی اتاق

اتاق تویین

(TWIN ROOM)

ظرفیت : دو نفر

نوع تخت:سینگل

سرویس ها

IPTV

صبحانه

اینترنت رایگان

معرفی اتاق

اتاق تریپل

(TRIPLE ROOM)

ظرفیت : سه نفر

نوع تخت:سینگل

سرویس ها

IPTV

صبحانه

اینترنت رایگان

معرفی اتاق

اتاق دلوکس دو تخته

(DELUXE ROOM)

ظرفیت : دو نفر

نوع تخت:دبل

سرویس ها

IPTV

صبحانه

اینترنت رایگان

معرفی اتاق

اتاق دلوکس سه تخته

(TRIPLE DELUXE ROOM)

ظرفیت : سه نفر

نوع تخت:سینگل

سرویس ها

IPTV

صبحانه

اینترنت رایگان

معرفی اتاق

سوئیت جونیور

(JUNIOR SUITE)

ظرفیت : دو نفر

نوع تخت:دبل

سرویس ها

IPTV

صبحانه

اینترنت رایگان

معرفی اتاق

سوئیت جونیور همراه با خواب مستر

(EXCLUSIVE SUITE)

ظرفیت : دو نفر

نوع تخت:دبل